Podsumowanie raportu wskaźnikiHR 2018
17 / 09 / 2018
Autor: Joanna Dziok
Firma Sedlak & Sedlak po raz kolejny przeprowadziła analizę sytuacji na rynku pracy, aby określić zmiany zachodzące w obszarze fluktuacji pracowników, absencji oraz efektywności pracy. Przeprowadzony pomiar 43 wskaźników HR pozwolił ocenić nam jak zmienia się relacja pracownik – pracodawca, określić skalę problemu nieobecności pracowników czy wyznaczyć poziom rentowności nakładów na wynagrodzenia. Co ustaliliśmy?

Rotacja jest nadal bardzo wysoka a zatrudnienie pracownika wymaga coraz więcej czasu

Jej poziom wzrósł aż o ponad 3 p.p. Co istotne, wzrost rotacji był obserwowany w całym kraju i niezależnie od typu działalności firmy. Jej poziom wzrósł najbardziej w regionie zachodnim, najmniej w regionie wschodnim. Wyraźny wzrost nastąpił także w dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach, a nieco mniejszy w średnich firmach – to one są nadal tym typem przedsiębiorstwa, w którym problem rotacji jest największy.
Rosnąca rotacja nie dziwi, gdy spojrzymy na wzrost wskaźników rezygnacji i zwolnień. To, że od kilku lat mamy do czynienia z rynkiem pracownika i coraz chętniej opuszczają oni organizację jest oczywiste. Zaskoczeniem był jednak wzrost również wskaźnika zwolnień.
Badanie pokazało, że zatrudnienie nowego pracownika jest coraz bardziej czasochłonne, zwłaszcza w przypadku rekrutacji na wyższe i specjalistyczne stanowiska. Przedłużające się rekrutacje były problemem zwłaszcza w regionie wschodnim i południowym.
Trudności firm z rekrutacją potwierdzają również malejące wskaźniki jej skuteczności. W 2017 r. w porównaniu do 2016 r. niższy był zarówno odsetek wakatów, które firmom udawało się obsadzić, jak i umów przedłużonych po okresie próbnym.

Wykres 1. Odsetek umów przedłużonych po okresie próbnym w firmach o różnej wielkości
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2017 i 2018


Pracownicy nadal często są nieobecni z powodu choroby

Nieobecność pracowników to poważny problem dla pracodawców, chociaż sytuacja nieznaczenie się poprawia. W 2017 r. długość absencji pracowników była o 3 dni krótsza w porównaniu do 2016 r. Co istotne, obniżenie poziomu absencji nastąpiło we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od typu prowadzonej przez nie działalności.
Niemal bez zmian pozostały wskaźniki absencji chorobowej, zarówno te związane z chorobą własną pracownika, jak i opieką nad chorym członkiem rodziny. Co ciekawe, poziom absencji chorobowej rósł wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. Najrzadziej nieobecni w pracy byli pracownicy średnich przedsiębiorstw, tam odnotowano też największy spadek wskaźnika absencji ogólnej.

Pracownicy przynoszą firmom coraz wyższe zyski

Rosnąca rotacja i zaostrzenie walki o pracowników spowodowało, że firmy musiały oferować coraz lepsze warunki zatrudnienia. W 2017 r. w stosunku do 2016 r. wzrosły zarówno płace, jak i nakłady na świadczenia pozapłacowe (o około 4%). Wzrost płac nie przełożył się na spadek rentowności. Wzrosły bowiem zarówno przeciętne zyski wypracowane przez pracownika, jak i zyski przypadające na 1 PLN zainwestowaną w wynagrodzenia (wzrost odpowiednio o 13% i 3%).

Firmy coraz mniej inwestują w szkolenia pracowników

Obserwowany jeszcze w ubiegłej edycji badania wzrost nakładów na szkolenia uległ wyhamowaniu. W 2017 r. w porównaniu do poprzedniego roku odnotowaliśmy niższe wartości wskaźników zarówno w odniesieniu do planowanego, jak i wykorzystanego budżetu szkoleń. Spadek nakładów na szkolenia przełożył się na zmniejszenie liczby godzin szkoleniowych przypadających na pracownika. Wyjątek stanowiły duże przedsiębiorstwa, które nadal mocno inwestowały w rozwój pracowników. Zaobserwowaliśmy u nich wzrost wykorzystania budżetu szkoleń oraz godzin szkoleniowych przypadających na pracownika.

Wykres 3. Zmiana wykorzystania budżetu szkoleń w przedsiębiorstwach różnej wielkości
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2017 i 2018


Walcząc o pracownika firmy podnoszą płace

Rosnąca rotacja i problemy z rekrutacją pracowników dla firm oznaczały jedno – konieczność walki o pracownika, co w praktyce oznaczało konieczność zwiększania wynagrodzeń.
W 2017 r. blisko 97% firm zdecydowało się na podwyższenie płac swoim pracownikom. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie pozwalała na to ich sytuacja ekonomiczna, a ta – jak pokazało nasze badanie – dla większości firm była dobra: wśród ¾ badanych przedsiębiorstw w 2017 r. obroty wzrosły w porównaniu do 2016 r.

Podsumowanie

Badanie WskaźnikiHR 2018 potwierdziło silną pozycję pracownika, co przejawia się wysoką rotacją, długim czasem rekrutacji i niską jej skutecznością. Warto jednak pamiętać, że tempo zachodzących zmian, a często także ich kierunek zależy od wielkości firmy, typu działalności oraz regionu, w którym działa. Dlatego też decydując się na benchmarking warto porównywać się do podobnych firm.

CHCESZ ZMIERZYĆ wskaźniki HR W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 21
lub
skontaktuj się z nami