REGULAMIN Platformy WSKAZNIKIHR
Regulamin ważny od 01.07.2015 r.
 • [Regulamin]
  § 1
  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy wskaznikihr.pl, należącej do Sedlak & Sedlak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Krakowie 30-220, ul. Królowej Jadwigi 189 B, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000696833 , NIP: 677-242-56-59, REGON: 368347550, tel. 012 625 59 10, e-mail: biuro@sedlak.pl, który jest równocześnie Administratorem Serwisu.
  Korzystanie z Platformy może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu. Platforma wskaznikiHR.pl należy do Sedlak & Sedlak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Krakowie 30-220, ul. Królowej Jadwigi 189 B, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000696833 , NIP: 677-242-56-59, REGON: 368347550, tel. 012 625 59 10, e-mail: biuro@sedlak.pl, który jest równocześnie Administratorem Serwisów.
 • [Słowniczek]
  § 2
  • Platforma wskaznikiHR – dostępna pod adresem: www.wskaznikiHR.pl
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Platformy, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
  • Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu raportu na Platformie, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
  • Raporty – profesjonalne opracowania (benchmarking ogólny i szczegółowy), przygotowane przez ekspertów firmy spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k . Dostępne w postaci cyfrowej.
 • [Wymagania Techniczne]
  § 3
  • Do korzystania z Serwisów niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki.
 • [Sprzedaż Treści Cyfrowych]
  § 4
  • Celem dokonania zakupu Raportu konieczne jest złożenie zamówienia poprzez Platformę.
  • Podczas składania zamówienia, Klient zostanie poproszony o podanie następujących informacji o sobie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres firmy, ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, telefon, NIP firmy.
  • Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.
  • Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności, uiszczanej na konto: Bank Millennium S.A. 71 1160 2202 0000 0003 3493 5967.
 • [Płatności]
  § 5
  • Klient może dokonywać płatności za zakup Raportu za pomocą przelewu bankowego.
  • Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Administratora o wszelkich zmianach danych wymaganych do fakturowania, takich jak: NIP, adres siedziby, numery telefonów itp. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.
  • Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za usługę zgodnie z cennikiem. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:
   Bank Millennium S.A. 71 1160 2202 0000 0003 3493 5967
  • Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpłynięcia należności na konto bankowe Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.. Po dokonaniu całości wpłaty przez Klienta, Administrator wystawi w ciągu 14 dni fakturę z terminem płatności określonym na dzień wystawienia faktury.
 • [Polityka Prywatności]
  § 6
  • Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony i przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników w Serwisie. Polityka stanowi integralną część Regulaminu. Administratorem i wyłącznym właścicielem Platformy jest Sedlak & Sedlak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Krakowie 30-220, ul. Królowej Jadwigi 189 B, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000696833, NIP: 677-242-56-59, REGON: 368347550, tel. 012 625 59 10, e-mail: biuro@sedlak. Wypełniając formularz rejestracyjny na Platformie, Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe, ma prawo nimi dysponować oraz zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  • Dane osobowe Użytkowników otrzymywane przez Administratora podczas rejestracji w Serwisie przekazywane są przez Użytkowników dobrowolnie. Przekazanie ich jest jednak koniecznym warunkiem złożenia i prawidłowego wykonania Zamówienia na zakup Raportu.
  • Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator a także podmioty zajmujące się realizacją płatności oraz przetwarzaniem danych.
  • Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł, loginów i innych danych podawanych w trakcie Rejestracji. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika danych osobom trzecim i za skutki działania dokonanego z ich użyciem.
  • Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych na Platformie.
  • Platforma wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Serwisie treści). Platforma do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Użytkownikach odwiedzających Serwis i służy poprawie jakości funkcjonowania Serwisu oraz przeanalizowaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 • [Odpowiedzialność Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k]
  § 7
  • Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k odpowiada za niemożność dostępu do zasobów Serwisu będącą wynikiem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, chyba że brak dostępu do zasobów jest następstwem okoliczności, za które Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k nie ponosi odpowiedzialności. Sedlak & Sedlak nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług przez Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:
   • awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych,
   • przyczyny o charakterze siły wyższej,
   • przyczyny leżące po stronie osób trzecich,
   • okoliczności powstałe z winy Klienta, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa,
   • awaria u dostawcy Internetu dla Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k,
   • awaria u dostawców świadczących usługi dla Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.kk
   • inne przyczyny, na które Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k nie ma wpływu.
  • W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług zawinionej przez Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k, dołoży on wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w czasie 48 godz. od zgłoszenia reklamacji.
  • Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
  • Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Klienta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Klienta w żadnym zakresie. Na Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu naruszeń, których dopuści się Klient w trakcie korzystania z usługi.
  • Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Klientów Platformy.
 • [Odpowiedzialność Klienta]
  § 8
  • Jeżeli naruszenie przez Klienta zasad Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Klient będzie zobowiązany do jej naprawienia. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k z tytułu korzystania przez Klienta z usług. Klient zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów. Ma to szczególne zastosowanie w przypadkach naruszenia przez Klienta dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.
  • Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania treści zawartych w Serwisie, udostępniania parametrów dostępu osobom trzecim a także dostarczania im usług oferowanych przez Sedlak & Sedlak spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k bez pisemnej zgody.
 • [Postanowienia końcowe]
  § 9
  • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń (12) 625 59 18
lub
skontaktuj się z nami