Raport ogólny DEMO
Fluktuacja kadr
Wartość wskaźnika w Twojej firmie
Wartość wskaźnika w badanej grupie
Odsetek powrotów pracowników do firmy. Pracownik powracający do firmy to osoba, która wcześniej pracowała w firmie, lecz zrezygnowała ze współpracy, po czym po okresie, gdy nie była zatrudniona w firmie, powróciła do pracy (przerwa w okresie zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy).

0,9 % 2,0 %
Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne. Wskaźnik ten ukazuje stosunek liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez firmy zewnętrzne, niezależnie od wymiaru etatu, do liczby wszystkich nowozatrudnionych pracowników na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu.

5,9 % 5,3 %
Średni staż pracy. Wskaźnik ten pokazuje przeciętny staż pracy w firmie obliczony na podstawie staży wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

7,2 lat 12,8 lata
Średni wiek pracowników. Wskaźnik ten pokazuje przeciętny wiek w firmie obliczony na podstawie wieku wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

67,6 lat 92,0 lat
Wskaźnik awansów. Wskaźnik ten informuje o udziale ilości awansów w całkowitej liczbie pracowników. Awans, jest to zmiana stanowiska na lepiej płatne lub bardziej prestiżowe, któremu może, lecz nie musi, towarzyszyć podwyżka pensji. W przypadku większej ilości awansów jednego pracownika zliczamy wszystkie przypadki.

33,9 % 32,5 %
Wskaźnik przyjęć. Wskaźnik informuje o udziale nowo zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w średniorocznej liczbie pracowników. W średniorocznej liczbie pracowników uwzględniamy sumę wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Za pracownika nowozatrudnionego uznajemy osobę zatrudnioną na umowę o pracę.

200,5 % 253,4 %
Wskaźnik rezygnacji. Stosunek liczby pracowników dobrowolnie rezygnujących z zatrudnienia (rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracownika) do ogólnej liczby pracowników. Do dobrowolnych rezygnacji nie wliczamy odejść z tytułu wcześniejszej emerytury, renty itp.

22,2 % 38,0 %
Wskaźnik rotacji pracowników. Wskaźnik ten pokazuje stosunek liczby pracowników, którzy w ciągu badanego roku odeszli z firmy (wszystkie odejścia w badanym roku) do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Wliczamy również pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę.

62,0 % 102,3 %
Wskaźnik skuteczności rekrutacji. Udział nowo zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w liczbie wszystkich stanowisk, na które została uruchomiona rekrutacja. Za pracownika nowo zatrudnionego uznajemy osobę zatrudnioną w badanym roku. Bierzemy pod uwagę tylko rekrutacje realizowane przez Państwa dział personalny.

91,0 % 95,3 %
Wskaźnik skuteczności rekrutacji - liczba umów przedłużonych po okresie próbnym. Wskaźnik ten pokazuje stosunek liczby umów przedłużonych po okresie próbnym do wszystkich umów na okres próbny kończących się w badanym roku. Umowa mogła zostać zawarta w roku poprzednim, jeżeli jednak kończy się w badanym roku, również należy ją uwzględnić.

69,1 % 83,5 %
Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej. Udział kierowników, zatrudnionych w przedsiębiorstwie przez okres 1 roku lub dłużej, w ogólnej liczbie kierowników. Do grupy kierowników zaliczamy pracowników średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. kierowników, dyrektorów, zarząd.

40,9 % 49,2 %
Wskaźnik zwolnień. Wskaźnik informuje o stosunku liczby umów o pracę rozwiązanych z inicjatywy pracodawcy (zwolnienia przez pracodawcę) do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu.

29,9 % 31,8 %
Absencja
Wartość wskaźnika w Twojej firmie
Wartość wskaźnika w badanej grupie
Liczba urlopów na żądanie w roku. Liczba dni urlopów na żądanie przypadająca na jednego pracownika w badanym roku.

6,0 dni 3,8 dni
Wskaźnik absencji ogólnej. Średnia liczba dni absencji przypadająca na pracownika. Do wskaźnika wliczamy absencję z tytułu zwolnień urzędowych, urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, okolicznościowych, bezpłatnych oraz absencję chorobową i wypadkową.

45,6 dni 61,6 dni
Wskaźnik absencji chorobowej własnej, z wyłączeniem kobiet w ciąży oraz opieki nad członkiem rodziny. Średnia liczba dni kalendarzowych absencji chorobowej przypadająca na pracownika, w tym także świadczenia rehabilitacyjne.

3,9 dni 3,6 dni
Wskaźnik absencji jednodniowej. Stosunek liczby dni absencji trwającej jeden dzień do średniorocznej liczby pracowników. Wskaźnik pokazuje ilość absencji jednodniowych przypadających na jednego pracownika.

1,2 dni 1,9 dni
Wskaźnik absencji wypadkowej. Średnia liczba dni absencji spowodowanej wypadkami przy pracy, po których pracownik był niezdolny do pracy w wymiarze dłuższym niż jeden dzień.

0,36 dni 2,75 dni
Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej. Średnia liczba dni absencji chorobowej przypadająca na pracownika. Wskaźnik ten dotyczy zarówno choroby własnej, jak i opieki nad członkiem rodziny.

4,2 dni 7,6 dni
Wskaźnik urlopów niewykorzystanych. Liczba dni urlopowych niewykorzystanych, przypadająca na jednego pracownika w badanym roku.

2,7 dni 8,7 dni
Efektywność pracy
Wartość wskaźnika w Twojej firmie
Wartość wskaźnika w badanej grupie
Wskaźnik miesięcznych kosztów na świadczenia pozapłacowe. Wysokość kosztów świadczeń pozapłacowych (benefitów), przypadająca na jednego pracownika. Nie wliczamy samochodów służbowych i funduszu socjalnego.

855 PLN 740 PLN
Liczba pracowników przypadająca na kierownika. Wskaźnik informuje o przeciętnej liczbie pracowników zarządzanych przez kierowników. Do osób na stanowiskach kierowniczych zaliczamy pracowników średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. kierowników, dyrektorów, zarząd.

5,0 pracowników 10,3 pracowników
Wskaźnik efektywności działania pionu personalnego. Wskaźnik ten informuje o liczbie pracowników przypadających na jednego pracownika pionu personalnego. Wskaźnik jest zależny od wielkości firmy i specyfiki jej działalności.

4,5 pracowników 3,6 pracowników
Wskaźnik godzin nadliczbowych. Średnia liczba godzin nadliczbowych przypadająca na jednego pracownika.

227,5 godzin 261,4 godzin
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w firmie. Średnie wynagrodzenie brutto przypadające na jednego pracownika, w przeliczeniu na pełne etaty.

6 086 PLN 5 033 PLN
Wskaźnik miesięcznych kosztów pracy (łącznie z kosztami pracodawcy). Wskaźnik informuje o sumie kosztów pracy, łącznie z kosztami pracodawcy, w stosunku do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty.

5 914 PLN 3 548 PLN
Wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych. Udział całkowitych kosztów pracy w kosztach operacyjnych. Wartość wskaźnika w dużym stopniu zależy od charakteru działalności.

40,7 % 30,0 %
Wskaźnik produktywności pracowników etatowych. Wysokość przychodów netto przypadająca na jednego pracownika w przeliczeniu na pełny etat.

12 505 PLN 10 876 PLN
Wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia. Wskaźnik wyraża wysokość przychodu netto przypadającą na 1 PLN zainwestowaną w wynagrodzenia pracowników.

2,11 PLN 3,29 PLN
Wskaźnik rentowności łącznych nakładów na wynagrodzenia. Wskaźnik wyraża wysokość zysku netto przypadającą na 1 PLN zainwestowaną w wynagrodzenia pracowników.

0,16 PLN 0,20 PLN
Wskaźnik rentowności pracowników etatowych. Wysokość zysku netto przypadająca na jednego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty. Wskaźnik w dużym stopniu zależny jest od branży.

956 PLN 691 PLN
Wskaźnik dobrowolnych odpraw dla pracowników. Średnia wielkość odpraw dobrowolnie przyznanych pracownikom odchodzącym z pracy, niezależnie od sposobu rozwiązania umowy. Za odprawy dobrowolne uznajemy te, które nie wynikają z ustawy.

26 059 PLN 18 689 PLN
Inwestycje w kapitał ludzki
Wartość wskaźnika w Twojej firmie
Wartość wskaźnika w badanej grupie
Planowany budżet szkoleń na pracownika. Wielkość zaplanowanego budżetu szkoleń przypadająca na pracownika. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy, tj. BHP.

36 PLN 160 PLN
Wskaźnik ilości szkoleń - godzinowy. Wskaźnik wyraża liczbę godzin szkoleniowych przypadającą na jednego pracownika firmy. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy, tj. BHP.

970,5 godzin 4 248,4 godzin
Wskaźnik udziału budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych. Udział budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych przedsiębiorstwa. Wskaźnik opisuje jaką część kosztów operacyjnych stanowi faktycznie wykorzystany budżet szkoleń. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy, tj. BHP. Jest to kwota faktycznie wykorzystana na szkolenia (nie planowana!) w badanym roku.

13,99 % 59,86 %
Wykorzystanie budżetu szkoleń na przeszkolonego pracownika. Wielkość wykorzystanego budżetu szkoleń przypadająca na przeszkolonego pracownika. Wskaźnik informuje o średnim koszcie przeszkolenia pracownika. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy tj. BHP. Jest to kwota faktycznie wykorzystana na szkolenia (nie planowana!) w badanym roku.

80 PLN 103 PLN
Wskaźnik wykorzystania budżetu szkoleń. Wskaźnik informuje nas o procencie wykorzystania zaplanowanego budżetu szkoleń. Jest to kwota faktycznie wykorzystana na szkolenia (nie planowana!) w badanym roku.

5 634,1 % 7 614,4 %
Współczynniki koniunktury gospodarczej
Wartość wskaźnika w Twojej firmie
Wartość wskaźnika w badanej grupie
Przeciętne całkowite wynagrodzenia.

zmniejszyły się
wzrosły w 33,84%

pozostały na tym samym poziomie w 35,86%

zmniejszyły się w 30,3%

Obroty w badanym okresie.

pozostały na tym samym poziomie
wzrosły w 27,27%

pozostały na tym samym poziomie w 31,82%

zmniejszyły się w 40,91%

Zyski w badanym okresie.

wzrosły
wzrosły w 39,9%

pozostały na tym samym poziomie w 33,33%

zmniejszyły się w 26,77%

Dane zawarte w raporcie DEMO są fikcyjne i służą wyłącznie do prezentacji narzędzia!