Raport ogólny DEMO
Fluktuacja kadr
Odsetek powrotów pracowników do firmy
Pracownik powracający do firmy to osoba, która wcześniej pracowała w firmie, lecz zrezygnowała ze współpracy, po czym po okresie, gdy nie była zatrudniona w firmie, powróciła do pracy (przerwa w okresie zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy).
0,9 %
2,0 %
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne
Wskaźnik ten ukazuje stosunek liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez firmy zewnętrzne, niezależnie od wymiaru etatu, do liczby wszystkich nowozatrudnionych pracowników na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu.
5,9 %
5,3 %
Twoja firma
Badana grupa
Średni staż pracy
Wskaźnik ten pokazuje przeciętny staż pracy w firmie obliczony na podstawie staży wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
7,2 lat
12,8 lata
Twoja firma
Badana grupa
Średni wiek pracowników
Wskaźnik ten pokazuje przeciętny wiek w firmie obliczony na podstawie wieku wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
67,6 lat
92,0 lat
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik awansów
Wskaźnik ten informuje o udziale ilości awansów w całkowitej liczbie pracowników. Awans, jest to zmiana stanowiska na lepiej płatne lub bardziej prestiżowe, któremu może, lecz nie musi, towarzyszyć podwyżka pensji. W przypadku większej ilości awansów jednego pracownika zliczamy wszystkie przypadki.
33,9 %
32,5 %
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik przyjęć
Wskaźnik informuje o udziale nowo zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w średniorocznej liczbie pracowników. W średniorocznej liczbie pracowników uwzględniamy sumę wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Za pracownika nowozatrudnionego uznajemy osobę zatrudnioną na umowę o pracę.
200,5 %
253,4 %
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik rezygnacji
Stosunek liczby pracowników dobrowolnie rezygnujących z zatrudnienia (rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracownika) do ogólnej liczby pracowników. Do dobrowolnych rezygnacji nie wliczamy odejść z tytułu wcześniejszej emerytury, renty itp.
22,2 %
38,0 %
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik rotacji pracowników
Wskaźnik ten pokazuje stosunek liczby pracowników, którzy w ciągu badanego roku odeszli z firmy (wszystkie odejścia w badanym roku) do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Wliczamy również pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę.
62,0 %
102,3 %
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik skuteczności rekrutacji
Udział nowo zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w liczbie wszystkich stanowisk, na które została uruchomiona rekrutacja. Za pracownika nowo zatrudnionego uznajemy osobę zatrudnioną w badanym roku. Bierzemy pod uwagę tylko rekrutacje realizowane przez Państwa dział personalny.
91,0 %
95,3 %
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik skuteczności rekrutacji - liczba umów przedłużonych po okresie próbnym
Wskaźnik ten pokazuje stosunek liczby umów przedłużonych po okresie próbnym do wszystkich umów na okres próbny kończących się w badanym roku. Umowa mogła zostać zawarta w roku poprzednim, jeżeli jednak kończy się w badanym roku, również należy ją uwzględnić.
69,1 %
83,5 %
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej
Udział kierowników, zatrudnionych w przedsiębiorstwie przez okres 1 roku lub dłużej, w ogólnej liczbie kierowników. Do grupy kierowników zaliczamy pracowników średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. kierowników, dyrektorów, zarząd.
40,9 %
49,2 %
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik zwolnień
Wskaźnik informuje o stosunku liczby umów o pracę rozwiązanych z inicjatywy pracodawcy (zwolnienia przez pracodawcę) do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu.
29,9 %
31,8 %
Twoja firma
Badana grupa
Absencja
Liczba urlopów na żądanie w roku
Liczba dni urlopów na żądanie przypadająca na jednego pracownika w badanym roku.
6,0 dni
3,8 dni
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik absencji ogólnej
Średnia liczba dni absencji przypadająca na pracownika. Do wskaźnika wliczamy absencję z tytułu zwolnień urzędowych, urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, okolicznościowych, bezpłatnych oraz absencję chorobową i wypadkową.
45,6 dni
61,6 dni
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik absencji chorobowej własnej, z wyłączeniem kobiet w ciąży oraz opieki nad członkiem rodziny
Średnia liczba dni kalendarzowych absencji chorobowej przypadająca na pracownika, w tym także świadczenia rehabilitacyjne.
3,9 dni
3,6 dni
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik absencji jednodniowej
Stosunek liczby dni absencji trwającej jeden dzień do średniorocznej liczby pracowników. Wskaźnik pokazuje ilość absencji jednodniowych przypadających na jednego pracownika.
1,2 dni
1,9 dni
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik absencji wypadkowej
Średnia liczba dni absencji spowodowanej wypadkami przy pracy, po których pracownik był niezdolny do pracy w wymiarze dłuższym niż jeden dzień.
0,36 dni
2,75 dni
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej
Średnia liczba dni absencji chorobowej przypadająca na pracownika. Wskaźnik ten dotyczy zarówno choroby własnej, jak i opieki nad członkiem rodziny.
4,2 dni
7,6 dni
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik urlopów niewykorzystanych
Liczba dni urlopowych niewykorzystanych, przypadająca na jednego pracownika w badanym roku.
2,7 dni
8,7 dni
Twoja firma
Badana grupa
Efektywność pracy
Wskaźnik miesięcznych kosztów na świadczenia pozapłacowe
Wysokość kosztów świadczeń pozapłacowych (benefitów), przypadająca na jednego pracownika. Nie wliczamy samochodów służbowych i funduszu socjalnego.
855 PLN
740 PLN
Twoja firma
Badana grupa
Liczba pracowników przypadająca na kierownika
Wskaźnik informuje o przeciętnej liczbie pracowników zarządzanych przez kierowników. Do osób na stanowiskach kierowniczych zaliczamy pracowników średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. kierowników, dyrektorów, zarząd.
5,0 pracowników
10,3 pracowników
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik efektywności działania pionu personalnego
Wskaźnik ten informuje o liczbie pracowników przypadających na jednego pracownika pionu personalnego. Wskaźnik jest zależny od wielkości firmy i specyfiki jej działalności.
4,5 pracowników
3,6 pracowników
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik godzin nadliczbowych
Średnia liczba godzin nadliczbowych przypadająca na jednego pracownika.
227,5 godzin
261,4 godzin
Twoja firma
Badana grupa
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w firmie
Średnie wynagrodzenie brutto przypadające na jednego pracownika, w przeliczeniu na pełne etaty.
6 086 PLN
5 033 PLN
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik miesięcznych kosztów pracy (łącznie z kosztami pracodawcy)
Wskaźnik informuje o sumie kosztów pracy, łącznie z kosztami pracodawcy, w stosunku do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty.
5 914 PLN
3 548 PLN
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych
Udział całkowitych kosztów pracy w kosztach operacyjnych. Wartość wskaźnika w dużym stopniu zależy od charakteru działalności.
40,7 %
30,0 %
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik produktywności pracowników etatowych
Wysokość przychodów netto przypadająca na jednego pracownika w przeliczeniu na pełny etat.
12 505 PLN
10 876 PLN
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia
Wskaźnik wyraża wysokość przychodu netto przypadającą na 1 PLN zainwestowaną w wynagrodzenia pracowników.
2,11 PLN
3,29 PLN
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik rentowności łącznych nakładów na wynagrodzenia
Wskaźnik wyraża wysokość zysku netto przypadającą na 1 PLN zainwestowaną w wynagrodzenia pracowników.
0,16 PLN
0,20 PLN
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik rentowności pracowników etatowych
Wysokość zysku netto przypadająca na jednego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty. Wskaźnik w dużym stopniu zależny jest od branży.
956 PLN
691 PLN
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik dobrowolnych odpraw dla pracowników
Średnia wielkość odpraw dobrowolnie przyznanych pracownikom odchodzącym z pracy, niezależnie od sposobu rozwiązania umowy. Za odprawy dobrowolne uznajemy te, które nie wynikają z ustawy.
26 059 PLN
18 689 PLN
Twoja firma
Badana grupa
Inwestycje w kapitał ludzki
Planowany budżet szkoleń na pracownika
Wielkość zaplanowanego budżetu szkoleń przypadająca na pracownika. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy, tj. BHP.
36 PLN
160 PLN
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik ilości szkoleń - godzinowy
Wskaźnik wyraża liczbę godzin szkoleniowych przypadającą na jednego pracownika firmy. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy, tj. BHP.
970,5 godzin
4 248,4 godzin
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik udziału budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych
Udział budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych przedsiębiorstwa. Wskaźnik opisuje jaką część kosztów operacyjnych stanowi faktycznie wykorzystany budżet szkoleń. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy, tj. BHP. Jest to kwota faktycznie wykorzystana na szkolenia (nie planowana!) w badanym roku.
13,99 %
59,86 %
Twoja firma
Badana grupa
Wykorzystanie budżetu szkoleń na przeszkolonego pracownika
Wielkość wykorzystanego budżetu szkoleń przypadająca na przeszkolonego pracownika. Wskaźnik informuje o średnim koszcie przeszkolenia pracownika. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy tj. BHP. Jest to kwota faktycznie wykorzystana na szkolenia (nie planowana!) w badanym roku.
80 PLN
103 PLN
Twoja firma
Badana grupa
Wskaźnik wykorzystania budżetu szkoleń
Wskaźnik informuje nas o procencie wykorzystania zaplanowanego budżetu szkoleń. Jest to kwota faktycznie wykorzystana na szkolenia (nie planowana!) w badanym roku.
5 634,1 %
7 614,4 %
Twoja firma
Badana grupa
Współczynniki koniunktury gospodarczej
Dane zawarte w raporcie DEMO są fikcyjne i służą wyłącznie do prezentacji narzędzia!