Raporty
Wskaźniki dla przekrojów
Analizy dostępne w raporcie
Lista uczestników
Pomoc
Filtruj
Wyczysć

Grupa wskaźników

  • Fluktuacja kadr
  • Absencja
  • Efektywność pracy
  • Inwestycje w kapitał ludzki
Legenda
  • Fluktuacja kadr
  • Absencja
  • Efektywność pracy
  • Inwestycje w kapitał ludzki

Wersja ogólna

Raport ogólny DEMO - wyniki ogólne

Trwa generowanie i pobieranie raportu. Może to zająć do 2 minut.
Brak pliku do pobrania. Błąd został zgłoszony. Wkrótce Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.
Przepraszamy za zaistniały błąd.

Chcesz porównać się z innymi firmami?

Nazwa
Wskaźnika
Twoja
Firma
Wszystkie zakłady
Legenda
x

Region

Wschód – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
Zachód – lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie
Północ – kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Południe – śląskie, małopolskie
Centrum – mazowieckie, łódzkie

Wielkość

Mała – od 1 do 49 pracowników
Średnia – od 50 do 249 pracowników
Duża – od 250 do 500 pracowników
Bardzo duża – powyżej 500 pracowników

Fluktuacja kadr

Wskaźnik rotacji pracowników 62,0% 102,3%
(n = 198)
Wskaźnik rotacji pracowników
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik ten pokazuje stosunek liczby pracowników, którzy w ciągu badanego roku odeszli z firmy (wszystkie odejścia w badanym roku) do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Wliczamy również pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę.

Wskaźnik rezygnacji 22,2% 38,0%
(n = 198)
Wskaźnik rezygnacji
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Stosunek liczby pracowników dobrowolnie rezygnujących z zatrudnienia (rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracownika) do ogólnej liczby pracowników. Do dobrowolnych rezygnacji nie wliczamy odejść z tytułu wcześniejszej emerytury, renty itp.

Wskaźnik zwolnień 29,9% 31,8%
(n = 198)
Wskaźnik zwolnień
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik informuje o stosunku liczby umów o pracę rozwiązanych z inicjatywy pracodawcy (zwolnienia przez pracodawcę) do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu.

Wskaźnik przyjęć 200,5% 253,4%
(n = 198)
Wskaźnik przyjęć
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik informuje o udziale nowo zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w średniorocznej liczbie pracowników. W średniorocznej liczbie pracowników uwzględniamy sumę wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Za pracownika nowozatrudnionego uznajemy osobę zatrudnioną na umowę o pracę.

Wskaźnik awansów 33,9% 32,5%
(n = 198)
Wskaźnik awansów
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik ten informuje o udziale ilości awansów w całkowitej liczbie pracowników. Awans, jest to zmiana stanowiska na lepiej płatne lub bardziej prestiżowe, któremu może, lecz nie musi, towarzyszyć podwyżka pensji. W przypadku większej ilości awansów jednego pracownika zliczamy wszystkie przypadki.

Średni staż pracy 7,2 lat 12,8 lata
(n = 198)
Średni staż pracy
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik ten pokazuje przeciętny staż pracy w firmie obliczony na podstawie staży wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Średni wiek pracowników 67,6 lat 92,0 lat
(n = 198)
Średni wiek pracowników
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik ten pokazuje przeciętny wiek w firmie obliczony na podstawie wieku wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Wskaźnik skuteczności rekrutacji 91,0% 95,3%
(n = 198)
Wskaźnik skuteczności rekrutacji
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Udział nowo zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w liczbie wszystkich stanowisk, na które została uruchomiona rekrutacja. Za pracownika nowo zatrudnionego uznajemy osobę zatrudnioną w badanym roku.

Odsetek umów przedłużonych po okresie próbnym 80,0% 85,8%
(n = 198)
Odsetek umów przedłużonych po okresie próbnym
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik ten pokazuje stosunek liczby umów przedłużonych po okresie próbnym do wszystkich umów na okres próbny, kończących się w badanym roku. Umowa mogła zostać zawarta w roku poprzednim, jeżeli jednak kończy się w badanym roku, również należy ją uwzględnić.

Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej 40,9% 49,2%
(n = 191)
Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Udział kierowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie przez okres 1 roku lub dłużej w ogólnej liczbie kierowników. Do grupy kierowników zaliczamy pracowników średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. kierowników, dyrektorów, zarząd.

Odsetek powrotów pracowników do firmy 0,9% 2,0%
(n = 198)
Odsetek powrotów pracowników do firmy
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik ten pokazuje stosunek liczby pracowników, którzy powrócili do firmy, do liczby wszystkich nowo zatrudnionych pracowników w badanym roku. Pracownik powracający do firmy to osoba, która wcześniej pracowała w firmie, lecz zrezygnowała ze współpracy, po czym po okresie, gdy nie była zatrudniona w firmie, powróciła do pracy (przerwa w okresie zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy).

Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne 5,9% 5,3%
(n = 198)
Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik ten ukazuje stosunek liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez firmy zewnętrzne, niezależnie od wymiaru etatu, do liczby wszystkich nowozatrudnionych pracowników na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu.

Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację pracownika fizycznego 23 dni 20 dni
(n = 198)
Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację pracownika fizycznego
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik ten informuje o przeciętnej liczbie dni potrzebnych działowi HR rekrutację pracownika fizycznego, od zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika do podpisania umowy. Proszę uwzględnić pracowników, wykonujących proste prace oraz zadania manualne lub obsługujących maszyny i urządzenia.

Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację specjalisty/lidera zespołu 61 dni 53 dni
(n = 198)
Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację specjalisty/lidera zespołu
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik ten informuje o przeciętnej liczbie dni potrzebnych działowi HR na rekrutację specjalisty/lidera zespołu (np. programista, księgowy, przedstawiciel handlowy), od zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika do podpisania umowy. Proszę uwzględnić pracowników z co najmniej kilkuletnim stażem pracy, wyspecjalizowanych w danej dziedzinie wiedzy, a także liderów i koordynatorów zespołów.

Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację kierownika 44 dni 65 dni
(n = 198)
Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację kierownika
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik ten informuje o przeciętnej liczbie dni potrzebnych działowi HR na rekrutację kierownika (np. kierownik projektu IT, główny księgowy, kierownik sprzedaży), od zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika do podpisania umowy. Proszę wliczyć menedżerów średniego szczebla, którzy odpowiadają za sprawy operacyjne działu/oddziału/zespołu.

Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację menadżera wyższego szczebla 68 dni 78 dni
(n = 198)
Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację menadżera wyższego szczebla
x

Grupa wskaźnika

Fluktuacja kadr

Definicja

Wskaźnik ten informuje o przeciętnej liczbie dni potrzebnych działowi HR na rekrutację menedżera wyższego szczebla (np. dyrektor finansowy, dyrektor sprzedaży), od zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika do podpisania umowy. Proszę zaliczyć menedżerów, którzy odpowiadają za zarządzanie firmą, oddziałem lub jednym z pionów oraz wyznaczają cele biznesowe, strategię i politykę firmy. Są to zazwyczaj członkowie zarządu, dyrektorzy generalni, dyrektorzy pionów.

Nazwa
Wskaźnika
Twoja
Firma
Wszystkie zakłady
Legenda
x

Region

Wschód – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
Zachód – lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie
Północ – kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Południe – śląskie, małopolskie
Centrum – mazowieckie, łódzkie

Wielkość

Mała – od 1 do 49 pracowników
Średnia – od 50 do 249 pracowników
Duża – od 250 do 500 pracowników
Bardzo duża – powyżej 500 pracowników

Absencja

Wskaźnik absencji ogólnej 45,6 dni 61,6 dni
(n = 198)
Wskaźnik absencji ogólnej
x

Grupa wskaźnika

Absencja

Definicja

Średnia liczba dni absencji przypadająca na pracownika. Do wskaźnika wliczamy absencję z tytułu zwolnień urzędowych, urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, okolicznościowych, bezpłatnych oraz absencję chorobową i wypadkową.

Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej 4,2 dni 7,6 dni
(n = 198)
Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej
x

Grupa wskaźnika

Absencja

Definicja

Średnia liczba dni absencji chorobowej przypadająca na pracownika. Wskaźnik ten dotyczy zarówno choroby własnej, jak i opieki nad członkiem rodziny.

Wskaźnik absencji chorobowej własnej, z wyłączeniem kobiet w ciąży oraz opieki nad członkiem rodziny 10,0 dni 9,6 dni
(n = 198)
Wskaźnik absencji chorobowej własnej, z wyłączeniem kobiet w ciąży oraz opieki nad członkiem rodziny
x

Grupa wskaźnika

Absencja

Definicja

Średnia liczba dni kalendarzowych absencji chorobowej przypadających na pracownika, w tym także świadczeń rehabilitacyjnych.

Wskaźnik absencji wypadkowej 0,36 dni 2,75 dni
(n = 198)
Wskaźnik absencji wypadkowej
x

Grupa wskaźnika

Absencja

Definicja

Średnia liczba dni absencji spowodowanej wypadkami przy pracy, po których pracownik był niezdolny do pracy w wymiarze dłuższym niż jeden dzień.

Wskaźnik absencji jednodniowej 1,2 dni 1,9 dni
(n = 198)
Wskaźnik absencji jednodniowej
x

Grupa wskaźnika

Absencja

Definicja

Stosunek liczby dni absencji trwających jeden dzień do średniorocznej liczby pracowników. Wskaźnik pokazuje liczbę absencji jednodniowych przypadających na jednego pracownika.

Wskaźnik urlopów niewykorzystanych 2,7 dni 8,7 dni
(n = 198)
Wskaźnik urlopów niewykorzystanych
x

Grupa wskaźnika

Absencja

Definicja

Liczba dni urlopowych niewykorzystanych, przypadająca na jednego pracownika w badanym roku.

Liczba urlopów na żądanie w roku 6,0 dni 3,8 dni
(n = 198)
Liczba urlopów na żądanie w roku
x

Grupa wskaźnika

Absencja

Definicja

Liczba dni urlopów na żądanie przypadająca na jednego pracownika w badanym roku.

Odsetek pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich 65,0% 65,0%
(n = 11)
Odsetek pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich
x

Grupa wskaźnika

Absencja

Definicja

Wskaźnik informuje, jaki odsetek pracowników korzysta ze zwolnień lekarskich.

Odsetek pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu 0% 2,5%
(n = 198)
Odsetek pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu
x

Grupa wskaźnika

Absencja

Definicja

Wskaźnik informuje, jaki odsetek pracowników przebywa na długotrwałym zwolnieniu opłacanym przez ZUS (powyżej 33 dni kalendarzowych).

Odsetek pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu wśród osób korzystających ze zwolnień lekarskich 35,0% 35,0%
(n = 11)
Odsetek pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu wśród osób korzystających ze zwolnień lekarskich
x

Grupa wskaźnika

Absencja

Definicja

Wskaźnik informuje jaki odsetek pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich przebywał na długotrwałym zwolnieniu opłacanym przez ZUS (powyżej 33 dni).

Nazwa
Wskaźnika
Twoja
Firma
Wszystkie zakłady
Legenda
x

Region

Wschód – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
Zachód – lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie
Północ – kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Południe – śląskie, małopolskie
Centrum – mazowieckie, łódzkie

Wielkość

Mała – od 1 do 49 pracowników
Średnia – od 50 do 249 pracowników
Duża – od 250 do 500 pracowników
Bardzo duża – powyżej 500 pracowników

Efektywność pracy

Wskaźnik produktywności pracowników etatowych 12 505 PLN 10 876 PLN
(n = 198)
Wskaźnik produktywności pracowników etatowych
x

Grupa wskaźnika

Efektywność pracy

Definicja

Wysokość przychodów netto przypadająca na jednego pracownika w przeliczeniu na pełny etat.

Wskaźnik rentowności pracowników etatowych 956 PLN 691 PLN
(n = 198)
Wskaźnik rentowności pracowników etatowych
x

Grupa wskaźnika

Efektywność pracy

Definicja

Wysokość zysku netto przypadająca na jednego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty. Wskaźnik w dużym stopniu zależny jest od branży.

Wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia 2,11 PLN 3,29 PLN
(n = 198)
Wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia
x

Grupa wskaźnika

Efektywność pracy

Definicja

Wskaźnik wyraża wysokość przychodu netto przypadającą na 1 PLN zainwestowany w wynagrodzenia pracowników.

Wskaźnik rentowności łącznych nakładów na wynagrodzenia 0,16 PLN 0,20 PLN
(n = 198)
Wskaźnik rentowności łącznych nakładów na wynagrodzenia
x

Grupa wskaźnika

Efektywność pracy

Definicja

Wskaźnik wyraża wysokość zysku netto przypadającą na 1 PLN zainwestowaną w wynagrodzenia pracowników.

Wskaźnik miesięcznych kosztów pracy 12 673 PLN 8 477 PLN
(n = 198)
Wskaźnik miesięcznych kosztów pracy
x

Grupa wskaźnika

Efektywność pracy

Definicja

Wskaźnik informuje o sumie miesięcznych kosztów pracy, łącznie z kosztami pracodawcy, w stosunku do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty.

Wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych 40,7% 30,0%
(n = 198)
Wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych
x

Grupa wskaźnika

Efektywność pracy

Definicja

Udział całkowitych kosztów pracy w kosztach operacyjnych. Wartość wskaźnika w dużym stopniu zależy od charakteru działalności.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w firmie 9 034 PLN 6 719 PLN
(n = 198)
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w firmie
x

Grupa wskaźnika

Efektywność pracy

Definicja

Średnie wynagrodzenie brutto przypadające na jednego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty.

Średnie miesięczne nakłady na świadczenia pozapłacowe (benefity) 92 PLN 124 PLN
(n = 198)
Średnie miesięczne nakłady na świadczenia pozapłacowe (benefity)
x

Grupa wskaźnika

Efektywność pracy

Definicja

Wysokość kosztów świadczeń pozapłacowych (benefitów), przypadająca na jednego pracownika, z wyłączeniem samochodów służbowych i funduszu socjalnego.

Liczba pracowników przypadająca na kierownika 5,0 pracowników 10,3 pracowników
(n = 191)
Liczba pracowników przypadająca na kierownika
x

Grupa wskaźnika

Efektywność pracy

Definicja

Wskaźnik informuje o przeciętnej liczbie pracowników zarządzanych przez kierowników. Do osób na stanowiskach kierowniczych zaliczamy pracowników średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. kierowników, dyrektorów, zarząd.

Wskaźnik efektywności działania pionu personalnego 4,5 pracowników 3,6 pracowników
(n = 198)
Wskaźnik efektywności działania pionu personalnego
x

Grupa wskaźnika

Efektywność pracy

Definicja

Wskaźnik ten informuje o liczbie pracowników przypadających na jednego pracownika pionu personalnego. Do pionu personalnego zaliczamy rodziny stanowisk: HR, szkolenia, rekrutacja, kadry, płace, relacje pracownicze oraz wynagrodzenia i benefity.

Wskaźnik godzin nadliczbowych 227,5 godzin 261,4 godzin
(n = 198)
Wskaźnik godzin nadliczbowych
x

Grupa wskaźnika

Efektywność pracy

Definicja

Średnia liczba godzin nadliczbowych przypadająca na jednego pracownika.

Nazwa
Wskaźnika
Twoja
Firma
Wszystkie zakłady
Legenda
x

Region

Wschód – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
Zachód – lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie
Północ – kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Południe – śląskie, małopolskie
Centrum – mazowieckie, łódzkie

Wielkość

Mała – od 1 do 49 pracowników
Średnia – od 50 do 249 pracowników
Duża – od 250 do 500 pracowników
Bardzo duża – powyżej 500 pracowników

Inwestycje w kapitał ludzki

Planowany budżet szkoleń na pracownika 36 PLN 160 PLN
(n = 198)
Planowany budżet szkoleń na pracownika
x

Grupa wskaźnika

Inwestycje w kapitał ludzki

Definicja

Wielkość zaplanowanego budżetu szkoleń przypadająca na pracownika. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy, tj. BHP.

Wykorzystany budżet szkoleń na pracownika 2 043 PLN 10 853 PLN
(n = 198)
Wykorzystany budżet szkoleń na pracownika
x

Grupa wskaźnika

Inwestycje w kapitał ludzki

Definicja

Wielkość wykorzystanego budżetu szkoleń przypadająca na pracownika. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy tj. BHP. Jest to kwota faktycznie wykorzystana na szkolenia (nie planowana!) w badanym roku.

Wskaźnik ilości szkoleń - godzinowy 970,5 godzin 4 248,4 godzin
(n = 198)
Wskaźnik ilości szkoleń - godzinowy
x

Grupa wskaźnika

Inwestycje w kapitał ludzki

Definicja

Wskaźnik wyraża liczbę godzin szkoleniowych przypadającą na jednego pracownika firmy. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy, tj. BHP.

Wskaźnik udziału budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych 13,99% 59,86%
(n = 198)
Wskaźnik udziału budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych
x

Grupa wskaźnika

Inwestycje w kapitał ludzki

Definicja

Udział budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych przedsiębiorstwa. Wskaźnik opisuje jaką część kosztów operacyjnych stanowi faktycznie wykorzystany budżet szkoleń. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy, tj. BHP. Jest to kwota faktycznie wykorzystana na szkolenia (nie planowana!) w badanym roku.

Wykorzystanie budżetu szkoleń na przeszkolonego pracownika 80 PLN 103 PLN
(n = 198)
Wykorzystanie budżetu szkoleń na przeszkolonego pracownika
x

Grupa wskaźnika

Inwestycje w kapitał ludzki

Definicja

Wielkość wykorzystanego budżetu szkoleń przypadająca na przeszkolonego pracownika. Wskaźnik informuje o średnim koszcie przeszkolenia pracownika. Uwzględniane są szkolenia z wyłączeniem obowiązkowych, wynikających z kodeksu pracy tj. BHP. Jest to kwota faktycznie wykorzystana na szkolenia (nie planowana!) w badanym roku.

Wskaźnik wykorzystania budżetu szkoleń 5 634,1% 7 614,4%
(n = 198)
Wskaźnik wykorzystania budżetu szkoleń
x

Grupa wskaźnika

Inwestycje w kapitał ludzki

Definicja

Wskaźnik informuje nas o procencie wykorzystania zaplanowanego budżetu szkoleń. Jest to kwota faktycznie wykorzystana na szkolenia (nie planowana!) w badanym roku.

Nazwa
Wskaźnika
Twoja
Firma
Wszystkie zakłady
Legenda
x

Region

Wschód – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
Zachód – lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie
Północ – kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Południe – śląskie, małopolskie
Centrum – mazowieckie, łódzkie

Wielkość

Mała – od 1 do 49 pracowników
Średnia – od 50 do 249 pracowników
Duża – od 250 do 500 pracowników
Bardzo duża – powyżej 500 pracowników

Współczynniki koniunktury gospodarczej

Przeciętne całkowite wynagrodzenia zmniejszyły się
wzrosły w 33,84%

pozostały na tym samym poziomie w 35,86%

zmniejszyły się w 30,3%

Przeciętne całkowite wynagrodzenia
x

Grupa wskaźnika

Współczynniki koniunktury gospodarczej

Definicja

Współczynnik informuje jaka część badanych firm odnotowała w roku 2018 wzrost, brak zmian lub spadek przeciętnego wynagrodzenia w swojej firmie.

Obroty w badanym okresie pozostały na tym samym poziomie
wzrosły w 27,27%

pozostały na tym samym poziomie w 31,82%

zmniejszyły się w 40,91%

Obroty w badanym okresie
x

Grupa wskaźnika

Współczynniki koniunktury gospodarczej

Definicja

Współczynnik informuje jaka część badanych firm odnotowała w roku 2018 wzrost, brak zmian lub spadek obrotów w swojej firmie.

Zyski w badanym okresie wzrosły
wzrosły w 39,9%

pozostały na tym samym poziomie w 33,33%

zmniejszyły się w 26,77%

Zyski w badanym okresie
x

Grupa wskaźnika

Współczynniki koniunktury gospodarczej

Definicja

Współczynnik informuje jaka część badanych firm odnotowała w roku 2018 wzrost, brak zmian lub spadek zysków w swojej firmie.

Wersja demo raportu z fikcyjnymi danymi
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 19
lub
skontaktuj się z nami