Podsumowanie raportu wskaźnikiHR 2019 dla branży automotive
17 / 10 / 2019
Autor: Bartosz Maksimczuk
Raport wskaźnikiHR 2019 dla branży automotive zawiera analizę 43 wskaźników związanych z fluktuacją kadr, absencją, efektywnością pracy oraz nakładami na szkolenia.

Fluktuacja kadr

Biorąc pod uwagę poziom wskaźnika skuteczności rekrutacji należy podkreślić niewątpliwą poprawę procesu pozyskiwania nowych pracowników w porównaniu do roku poprzedniego (wzrost wskaźnika o 1,8 p.p.). Ponadto, zaobserwowano wyższą stabilność kadry kierowniczej, czego odzwierciedleniem jest wzrost wskaźnika o 3,4 p.p. W 2018 roku wzrósł także odsetek osób powracających do firmy. Warto podkreślić, że wyniki ogólnopolskie wskazują na zmniejszającą się stabilność kadry kierowniczej przy stałym poziomie odsetka powrotów pracowników do firmy.
W 2018 roku wzrósł również czas potrzebny na rekrutację specjalisty i lidera zespołu prowadzoną przez dział HR. Z drugiej strony, sektor automotive zmniejszył znacząco czas potrzebny na zatrudnienie kierownika i menadżera. Dane ogólnopolskie wskazują tymczasem na wzrost czasu potrzebnego na zatrudnienie wyżej wymienionych fachowców.


Wykres 1. Czas potrzebny na rekrutację pracowników poszczególnych szczebli organizacji (w dniach)
Źródło: Raport wskaźniki HR 2018/2019 dedykowany dla branży automotive


Absencja

Absencja ogólna pracownika z branży automotive jest zbliżona do poziomu dla całego sektora produkcyjnego oraz do danych ogólnopolskich. Branża automotive charakteryzuje się jednak nieco wyższym poziomem wskaźnika absencji chorobowej oraz chorobowej własnej, który nie uwzględnia kobiet w ciąży i opieki nad członkiem rodziny. Z drugiej strony, pracownicy tego sektora częściej niż osoby zatrudnione we wszystkich firmach produkcyjnych korzystają z urlopów, bowiem wskaźnik niewykorzystanych dni urlopowych jest niższy o 1,5 dnia.

Wykres 2. Wskaźnik niewykorzystanych urlopów (w dniach)
Źródło: Raport wskaźniki HR 2018/2019 dedykowany dla branży automotive


Efektywność pracy

Analiza danych z 2018 roku wskazuje na poprawę produktywności branży automotive. Zarówno wskaźnik produktywności pracowników etatowych, jak i wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia jest wyższy w porównaniu do całego sektora produkcyjnego. Warto zwrócić również uwagę na liczbę pracowników przypadających na kierownika, która w branży automotive jest najwyższa. Ponadto, branża ta charakteryzuje się również najwyższą liczbą zatrudnionych przypadających na jednego pracownika pionu personalnego.


Wykres 3. Liczba zatrudnionych przypadająca na jednego pracownika pionu personalnego
Źródło: Raport wskaźniki HR 2018/2019 dedykowany dla branży automotive


Nakłady na szkolenia

Poziom planowanego budżetu szkoleń na pracownika był w tej branży zdecydowanie niższy w porównaniu do całego sektora produkcyjnego. W konsekwencji, pracownicy tych firm spędzali na szkoleniach średnio o godzinę mniej niż zatrudnieni w sektorze produkcyjnym.

Wykres 4. Porównanie planowanych i wykorzystanych budżetów szkoleń na pracownika w branży (w PLN)
Źródło: Raport wskaźniki HR 2018/2019 dedykowany dla branży automotive


Podsumowanie

Szczegółowe informacje na temat rotacji, absencji, efektywności pracy oraz nakładów na szkolenia znajdą Państwo w  raporcie wskaźnikiHR 2019 dla firm z branży automotive.

CHCESZ ZMIERZYĆ wskaźniki HR W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 21
lub
skontaktuj się z nami