Podsumowanie badania wskaźnikiHR 2019 w sektorze usług
23 / 01 / 2020
Autor: Joanna Dziok
Sektor usług ma duży problem z zatrzymaniem pracowników
Sektor usług charakteryzuje się bardzo dużym zapotrzebowaniem na nowych pracowników, za co odpowiada z jednej strony wysoka rotacja, z drugiej rozwój sektora, zwłaszcza w takich branżach jak SSC/BPO i IT.
Jak pokazało badanie wskaźnikiHR 2019, poziom rotacji, (tj. suma wszystkich odejść pracowników niezależnie od strony inicjującej rozwiązanie umowy) w usługach był o 2 p.p. wyższy niż dla ogółu firm uczestniczących w badaniu i o blisko 4 p.p. niż w produkcji. Za wysoką rotację odpowiadał przede wszystkim bardzo wysoki wskaźnik rezygnacji, który w usługach był dwukrotnie wyższy niż w produkcji.

Wykres 1. Wskaźnik rezygnacji w produkcji i usługach (w %)
Źródło: Raport wskaźnikiHR 2019


Na duże problemy z zapewnieniem odpowiedniej kadry w sektorze usług wskazuje również niższa wartość wskaźnika skuteczności rekrutacji w porównaniu do produkcji i handlu. Wskaźnik ten w usługach był o blisko 4 p.p. niższy niż dla ogółu uczestników badania i o prawie 6 p.p. w porównaniu do produkcji.
Na tle pozostałych sektorów gospodarki zatrudnieni w sektorze usług znacznie częściej otrzymywali awans. Biorąc pod uwagę poziom rezygnacji a jednocześnie niższą niż w innych sektorach gospodarki skuteczność rekrutacji, częstsze awanse mogą wiązać się z próbą zatrzymania pracowników poprzez oferowanie im bardziej prestiżowych i lepiej opłacanych stanowisk.

Wykres 2. Wskaźnik awansów (w%)
Źródło: Raport wskaźnikiHR 2019Efektywność pracy jest coraz wyższa
Ubiegły rok był bardzo dobry dla firm usługowych, na co wskazuje wzrost wskaźników efektywności pracy. W 2018 r. w porównaniu do roku wcześniejszego wzrosła wartość przychodu i zysku generowanego przez pracownika oraz przypadającego na 1 złotówkę zainwestowaną w wynagrodzenia.
Pomimo dobrej sytuacji ekonomicznej firmy z tego sektora rzadziej decydowały się na wzrost wynagrodzeń. Odsetek firm, które zadeklarowały wzrost płac spadł z 92% do 88%. Wzrósł natomiast tych, w których przeciętne całkowite wynagrodzenie zmniejszyło się (zmiana z 3% do 7%). Oczywiście przeważająca większość przedsiębiorstw nadal podnosi pensje, co jest koniecznością z uwagi na dużą rotację oraz niską podaż specjalistów. Coraz większą wagę firmy usługowe przywiązują do świadczeń pozapłacowych, na które nakłady r/r przeciętnie wzrosły o ponad 50 PLN.
Warto też zaznaczyć, że zarówno pensje jak i nakłady na benefity są najwyższe w porównaniu do innych sektorów gospodarki. Średnia pensja w usługach była o ponad 2 tysiące PLN wyższa niż w produkcji i o blisko 900 PLN niż w handlu.
Koszty pracy w sektorze usługowym stanowią znaczną część kosztów działalności, co wynika również ze specyfiki tego sektora. W 2018 r. stanowiły one około 40% kosztów operacyjnych. Dla porównania w produkcji było to 20%, a w handlu 16%.

Wykres 3. Udział kosztów pracy w kosztach operacyjnych (w %)
Źródło: Raport wskaźnikiHR 2019Efektywność działów HR
W ramach badania wskaźniki HR mierzymy m.in. wskaźnik efektywności pionu personalnego, który mówi nam ile przeciętnie w danej firmie przypada pracowników na 1 HR-owca. Jak okazuje się w firmach usługowych na jednego pracownika pionu personalnego przypadało znacznie mniej pracowników niż w innych sektorach gospodarki. W tym przypadku o 40 mniej zatrudnionych niż w produkcji i o 24 mniej niż w firmach handlowych.


Wykres 4. Liczba pracowników przypadających na pracownika pionu personalnego
Źródło: Raport wskaźnikiHR 2019Znaczne inwestycje w szkolenia
W sektorze usług inwestycje w rozwój pracowników zawsze były znacznie wyższe niż w innych sektorach gospodarki. Oczywiście wynika to z samej specyfiki tego sektora. Trudno sobie wyobrazić by w takich branżach jak IT, finansowa czy BPO/SSC zdominowanych przez nowe technologie, chcąc zachować konkurencyjność, systematycznie nie szkoliło się pracowników.
Jak pokazało nasze badanie w porównaniu do danych ogólnopolskich średnie nakłady na szkolenia pracowników były znacznie wyższe. W przypadku planowanego jak i wykorzystanego budżetu szkoleń na pracownika różnice sięgały ponad 400 PLN
Szczegółowe informacje na temat rotacji, absencji, efektywności pracy oraz nakładów na szkolenia znajdą Państwo w raporcie wskaźnikiHR 2019.
CHCESZ ZMIERZYĆ wskaźniki HR W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 21
lub
skontaktuj się z nami